Beleidsplan 2015-2020

Woord vooraf
Het beleidsplan 2015 – 2020 beschrijft onze gemeente evenals eerdere beleidsplannen als ‘een gemeente die viert, leert en dient’ .
In voorbereiding op het opstellen van het onderliggende beleidsplan voor de periode van de volgende vijf jaar ( 2015 – 2020 ) heeft de kerkenraad een aantal keren gesproken over punten van zorg, vervolgens wat onze krachten en hulpbronnen daarin zijn en tenslotte wat doelen kunnen zijn ter verbetering. In deze gesprekken blijkt het kernwoord: betrokkenheid.

Opzet en inhoud
Het beleidsplan 2015 –2020 begint met een inleiding met verdere uitleg over de opzet en inhoud (par. 1). De volgende paragraaf beschrijft de geschiedenis van onze gemeente en daarna gaat het ook over onze missie: gemeente zijn als een bijbelse opdracht (par. 2).

Vervolgens treft u een overzicht van deelbeleidsplannen aan. Iedere geleding in onze gemeente ( groep / commissie ) heeft op grond van onze missie zelf een deelbeleidsplan gemaakt met o.a. taak, doelstelling en plannen voor de komende vijf jaar.

Elk seizoen doelgericht(er) bezig
In ieder deelbeleidsplan staat ook een werkplan per jaar met speerpunten voor die periode. Men zal proberen de doelen daarin te bereiken en daarvan wordt dan jaarlijks verslag uitgebracht aan de kerkenraad. Per jaar wordt dan duidelijk of doelen zijn behaald, wat leerpunten zijn voor een volgend seizoen etc.

Zo wordt het beleidsplan een werkdocument waarmee samen wordt gewerkt aan gemeente-zijn in groeiende betrokkenheid. De basis van waaruit we werken is en blijft ons geloof en vertrouwen in de levende God en Zijn beloften. Net als in het vorige beleidsplan wijzen we op de woorden van Psalm 127: “Zo de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.” (Psalm127:1)

Krabbendijke, november 2015

Namens de kerkenraad
A. Dommisse (preses)

1. Inleiding
Aanleiding
De directe aanleiding voor het schrijven van een nieuw beleidsplan is tweeledig:
1. Het huidige beleidsplan is geëindigd
2. Het huidige beleidsplan dient geëvalueerd en geactualiseerd te worden.
Hoogste tijd om de visie levend te houden, door steeds opnieuw als kerkenraad en gemeente hierover in gesprek te zijn.

Het beleidsplan als proces
Het vorige beleidsplan is te classificeren als een document dat op de eerste plaats een weergave was van de activiteiten en ideeën op een bepaald moment, van een bepaalde groep. Maar het verdween grotendeels in een la en werd er niet vaak uitgehaald. Doelen waren vaak het handhaven van het bestaande of waren niet altijd in concrete haalbare en motiverende termen beschreven en dienden niet voor de verschillende geledingen als leidraad. Dat moest anders. Er werd een traject in gang gezet om vanuit een statisch beleidsplan te komen tot een levend geheel, waar werkelijk uit gewerkt wordt.

Meedenken in beleid
Een belangrijke fase in het tot stand komen van het beleidsplan 2010-2014 is geweest dat alle geledingen (groepen, commissies) zijn gevraagd aan de hand van het bovenstaande na te denken over hun taken, en hun opdracht om aan de hand daarvan te komen tot het schrijven van hun eigen stukje visie en beleid (als deel van het grotere geheel)
Dit resulteerde in de verschillende deelbeleidsplannen van de groepen of commissies. Zie hoofdstuk 3. De verschillende geledingen (groepen en commissies) werden voorafgaand aan het schrijven van hun deelbeleidsplannen uitgedaagd ook een onderdeel op te nemen rondom hun visie op betrokkenheid. In het beleidsplan 2015-2020 is dit door alle geledingen geactualiseerd.

Nu hebben alle betrokkenen zelf weer nagedacht aan de hand van dezelfde vragen: die kun je samenvatten als: wie zijn wij? wat doen wij? en met het oog op wie en wat? In de deelbeleidsplannen van elke geleding lezen we telkens na een inleiding over: doelstelling, activiteiten, streven voor de komende vijf jaar en een werkplan voor één seizoen (b.v. 2015-2016), verbindingen en hoe na verloop van een periode wordt geëvalueerd.

Bij het punt ‘verbindingen’ wordt vermeld hoe men als een groep contacten en/of raakpunten heeft met andere groepen / commissies. Daar is communicatie wenselijk: naar elkaar over elkaars activiteiten: informeren, activeren, organiseren en evalueren.

Zorg
Betrokkenheid wordt op een aantal punten gemist: dat is een zorg. De zorg betreft de gemeente in haar volle breedte: matige opkomst bij startactiviteiten, matige opkomst gemeentevergaderingen, ontbreken van geloofsgesprekken etc. Wat specifieker: dalende aantallen bezoekers middagdiensten, een kleine groep bij het koffiedrinken op zondagmorgen, etc.

Hulpbronnen
Het is een dankbare vaststelling dat we als gemeente van Christus gelukkig ook beschikken over hulpbronnen. Grootste en belangrijkste hulpbron is God en Zijn Woord waarin Hij ons Zijn beloften schenkt (de Bijbel). Dat Woord is leidraad: in de woorden van Psalm 119: 40 ‘een lamp voor onze voet en een licht op ons pad’: ook in gemeente-zijn.
Verder zijn hulpbronnen de erediensten, kerkenraad en predikant, het pastoraal omzien naar elkaar, het feit dat we een groeiende gemeente zijn met veel gezinnen en grote aantallen kinderen en jongeren, veel vrijwilligers (ook in commissies etc.), kringen en een stabiele financiële situatie.

Doelen
Na de gesprekken over het bovenstaande zijn doelen geformuleerd om de betrokkenheid in de gemeente te vergroten. Een aantal van deze doelen zijn: het vergroten van enthousiasme en motivatie bij de jongeren in onze gemeente (en hun ouders), méér pastorale aandacht (b.v. door wijkouderling, diaken, en wijkbezoekers), aanvulling van muziekvormen in de erediensten.
Verder het stimuleren van deelname aan de bijbelstudiegroepen (contact, gesprek), meer ontdekken van diaconale kansen, geloofsopvoeding, meer aandacht voor zending/evangelisatie.

Opzet van dit beleidsplan
In hoofdstuk 2 wordt gesproken over de geschiedenis van onze gemeente, over de inhoud van onze missie. Daarin beantwoorden wij de vraag: wat is de kern van onze roeping? Waartoe roept God ons als gemeente?
In hoofdstuk 3 worden deze missie en waarden uitgewerkt naar doelstellingen, activiteiten en beleidsvoornemens voor de verschillende geledingen (groepen en commissies).
Hoofdstuk 4 bespreekt onze omgeving en de mogelijkheden tot samenwerking.

2. Onze Missie
Hoe kunnen wij zo gemeente zijn, dat wij voor steeds meer mensen een wegwijzer naar God kunnen zijn?

Geschiedenis
De Gereformeerde kerk van Krabbendijke werd geïnstitutioneerd op dinsdag 2 maart 1869, onder de naam ‘Christelijke Afgescheiden Gemeente’. De naam verwijst naar de Afscheiding: een gebeuren dat vanaf 1834 in Nederland plaatsvond. In die tijd keerden vele gelovigen de landelijke Hervormde (staats)kerk de rug toe. Ook in Zeeland vond de Afscheiding navolging.
In 1837 was in Krabbendijke al een afgescheiden gemeente van 97 zielen. Helaas vond in deze groep ook splitsing plaats; hieruit zijn de Gereformeerde Gemeenten ontstaan. De afgescheidenen kwamen eerst samen in Gawege, later in een werkplaats van de wagenmaker in Krabbendijke, nog weer later in een woonhuis aan de Dorpsstraat.

Aan de provinciale vergadering der Christelijk Afgescheidenen in Zeeland, gehouden op 13 januari 1869 in Middelburg, werd toestemming gevraagd om zich ‘samen met de broeders, wonend in Rilland en Krabbendijke met elkander tot één gemeente te vereenigen’. Op 2 maart verklaarde de commissie die vanuit Middelburg in Krabbendijke aanwezig was, dat na gebed en onderzoek “in de naam des Heeren de christelijke afgescheiden gemeente te Krabbendijke-Rilland is gesticht”
.
Al in de notulen van de kerkenraad van 16 mei 1869 wordt vermeld dat de bouw van een nieuw kerkgebouw is aanbesteed. Dit kerkgebouw wordt gebouwd aan de Dorpsstraat. In mei 1872 wordt kandidaat Brouwer beroepen als predikant en in juli 1872 werd hij bevestigd als de eerste predikant van de christelijke afgescheiden gemeente, later Gereformeerde kerk van Krabbendijke.

Na ds. Brouwer hebben andere predikanten onze gemeente gediend: sommigen waren er kort, anderen werkten hier jarenlang. In haar geschiedenis heeft onze gemeente hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt: plaatselijk en in het licht van de gebeurtenissen in de wereld. Zo waren er twee wereldoorlogen en de ramp van 1953. Maar in het woelen van de tijd heeft de Heer gewaakt over Zijn gemeente.

Met ingang van 1 mei 2004 is de Gereformeerde kerk Krabbendijke meegegaan in de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Na een periode van voorbereiding met informatie naar de gemeente en een aantal bijzondere gemeentevergaderingen is door de overgrote meerderheid van de belijdende leden gestemd vóór meegaan in de PKN.

Ook in de nieuwe situatie worden we geroepen gemeente van Christus te zijn: in opdracht van de Heer zelf, in wie ons vertrouwen is!

“Gij die gelooft, verheugt u samen,
’t is God die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen
De Heer is God en zijns is d’aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
Van eeuwigheid tot eeuwigheid!”
(Gez. 314, liedboek)


De gemeente op weg met haar missie
Staand in deze gereformeerde traditie werd in de tot nu toe opgemaakte beleidsplannen de hoop uitgesproken dat onze gemeente via het uitgestippelde beleid een stukje dichter naar het doel zou kunnen komen van ‘Christengemeente-zijn’ en het ‘Missionair-gemeente-zijn’.

Gemeente zijn als opdracht
Christen zijn, gemeente van Christus zijn is het in praktijk brengen van Gods geboden. Deze worden samengevat door de Here Jezus: “Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Mattheüs 22: 37-39) Beginpunt in dit alles is de relatie met God.

Het leven en werken van de gemeente van Christus is in woorden en daden inhoud geven aan wat de Here Jezus zegt in Zijn samenvatting van de geboden en in de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 “Gaat dan heen, maak alle volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”. Die opdracht is een drievoudige: betrokkenheid voor de Heer, betrokkenheid voor elkaar als Zijn volgelingen, betrokkenheid voor de wereld om ons heen.

Gemeente zijn is voortdurend richting zoeken en je afvragen: ‘hoe kan die opdracht van de Heer worden ingevuld en uitgevoerd in de praktijk?’ De opdracht van de Heer blijft uitgangs punt. In dat opzicht dient de gemeente van Christus een ‘missionaire’ gemeente te zijn. De opdracht van de Heer wordt uitgewerkt in de gemeente door te vieren, te dienen en te leren.

Manier van gemeente zijn
Belangrijk is de uitstraling van geloof. Is wat wij zeggen en doen wel echt? Hoe kunnen we de betrokkenheid voor elkaar en voor de ander in de wereld zichtbaar laten zijn? Dan is van waarde dat we doelgericht bezig zijn. Onze tijd moeten we dan besteden aan dingen die op de een af andere manier te herleiden zijn tot de opdracht van Jezus.

Gemeente zijn betreft alle leden van de gemeente. Rondom erediensten is er gelegenheid tot ontmoeting. In kringen en (gespreks-)groepen komen mensen vaak dichter tot elkaar. Vraag hierbij is: hoe krijgen we dan mensen ‘aan de rand’ wat dichterbij? Of: ‘hoe komen wijzelf wat dichter bij mensen die, om welke reden dan ook, ‘aan de rand’ van de gemeente staan?’. Dan moeten we een beroep doen op gaven van de Geest:en die gebruiken om te proberen ook hen te bereiken.

Inhoud van gemeente zijn
Kerk zijn (gemeente zijn) kun je ook zien als toegroeien naar een christelijke spiritualiteit: groeien in geloof, hoop en liefde. De kerk, de gemeente is dan die gemeenschap van mensen die bezig gaat en blijft: vanuit dezelfde opdracht van de Heer.

In de erediensten worden we herinnerd aan en teruggeroepen bij de bron: God die in Zijn Woord tot ons komt. In de erediensten wordt dat Woord gelezen en wordt daaruit de boodschap verkondigd. Dan en daar moet inspiratie worden gevonden om in de gezamenlijke opdracht van de Heer met elkaar de week / de wereld in te gaan.

Belijdenisgeschriften
De Gereformeerde kerk van Krabbendijke staat in de gereformeerde traditie die begint bij de Reformatie en later verder gestalte krijgt bij de Afscheiding en de keuzes die destijds werden gemaakt met het oog op plaatselijke zelfstandigheid van de gemeente. In die traditie nemen belijdenisgeschriften een belangrijke plaats in.

We onderscheiden hierin de drie oecumenische belijdenisgeschriften (Apostolicum, Niceum, geloofsbelijdenis van Athanasius) en de drie reformatorische belijdenisgeschriften (Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger Catechismus en de Dordtse Leerregels).

Als een teken van verbondenheid met de traditie ondertekenen nieuw bevestigde ambtsdragers deze drie formulieren van Enigheid.

Onder de PKN kerkorde maakt onze gemeente gebruik van de mogelijkheid zich verbonden te verklaren met het gereformeerde belijden (Ord. 1.1.1.). Dit komt o.a. tot uiting in onze visie en beleid ten aanzien de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal en het huwelijk. Bij de doop moet tenminste één van de ouders belijdend lid zijn, alleen belijdende leden zijn toegelaten tot het avondmaal en onder het huwelijk verstaan wij de verbintenis tussen één man en één vrouw.

Samen gemeente
Gemeente zijn begint bij het in praktijk brengen van Gods geboden. Jezus vat die geboden voor ons samen en wijst daarbij op de relatie met God als beginpunt; van daaruit volgt betrokkenheid op elkaar en ook op mensen in de wereld om ons heen. Dan is het belangrijk om zuinig te zijn op wat wij in de gemeente hebben. Er zijn verschillende kringen, groepen en activiteiten; er is betrokkenheid en inzet van veel gemeenteleden: jong en oud en daarvoor moeten we dankbaar zijn.

Bij het uitstippelen van beleid gaat het vooral om communicatie van de opdracht van de Heer in woorden en daden: naar elkaar, naar de gemeente en naar de wereld om ons heen. De vraag moet gesteld: ‘Hoe gebeurt dat nu? Wat zijn hierbij nieuwe kansen en mogelijkheden?
Maar net zo goed: wat zijn de valkuilen die je moet vermijden, zoals mooie maar niet echt haalbare idealen? Beleid moet op een duidelijke manier beschreven: zodat ieder ziet en begrijpt waaraan we werken: gestalte geven aan de gemeente van Christus.

Missie en motto
Onze missie: Een gemeente te zijn waar mensen Jezus Christus leren kennen,
Hem samen volgen en van Hem getuigen.

Ons motto: Leven uit Gods liefde, zorgen voor elkaar en getuigen in de wereld

3. Deel-beleidsplannen
De geledingen
Onder verantwoording van de kerkenraad zijn een aantal geledingen (commissies, jeugdraad en college van Kerkrentmeesters) actief binnen de gemeente. Deze structuur werkt goed, maar de betrokkenheid tussen kerkenraad en geledingen kan verbeterd worden. De kerkenraad denkt dit te gaan doen door jaarlijks in de maanden september, oktober en november steeds een van de geledingen uit te nodigen op haar vergaderingen om zodoende met elkaar betrokken te blijven.

Het beleid van de gemeente wordt door de kerkenraad bepaald en vastgesteld. Hierbij wordt op inhoudelijk belangrijke punten de gemeente gehoord. Beleid wordt deels in de geledingen voorbereid en door de kerkenraad vastgesteld.

De verschillende geledingen hebben hun deelbeleidsplannen opgesteld. In deze deelbeleidsplannen worden taken en doelen gesteld voor de periode van dit beleidsplan, dwarsverbindingen en activiteiten beschreven en een aantal concrete beleidsvoornemens geformuleerd.

3.1 Erediensten
In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. Hier klopt in zekere
zin het hart van de gemeente. De diensten zijn ook het meest bepalend voor het gezicht
van onze gemeente. Hierin wordt onze identiteit zichtbaar.

3.1.1. Liturgiecommissie
Kernwoorden
Samenkomst van de gemeente, Woord, Sacrament, liederen, gebeden, muziek, lofprijzing, aanbidding, opdracht en zegen

Inleiding
Erediensten in onze gemeente zijn elke zondagmorgen (9.30 uur) en zondag- middag (14.30 uur), op kerkelijke feest- en gedenkdagen, op biddag en dankdag. Periodiek zijn er ook jeugd- en kinderdiensten (vier per jaar), huwelijksdiensten, rouwdiensten, gezamenlijke diensten op Hemelvaartsdag en Kerstavond en een gezamenlijke gebedsdienst in de week van het gebed van de eenheid van kerken. In de eredienst is (komt) gemiddeld éénmaal per maand een muzikale aanvulling ( zang, instrumenten, koor )

Doel
In de eredienst staat centraal de ontmoeting tussen God en Zijn gemeente in Woord en Sacrament. Woord betekent: vanuit Oud en Nieuw Testament komt tot ons de belofte van Gods trouw aan mensen. In de sacramenten (Heilige Doop en Heilig Avondmaal) wordt dat tastbaar in water, brood en wijn.

Gebed om de werking van de Heilige Geest en vertrouwen op diens aanwezigheid maakt dat we in uitleg en verkondiging van de Schriften, in liederen en gebeden Gods appèl leren verstaan om na de ontmoeting met Hem te getuigen van Gods bedoelingen en aanvaarden van de opdracht die zichtbaar gestalte te geven in ons dagelijks leven.

Doelgroep
De gehele gemeente, niemand uitgezonderd. Randkerkelijken, gasten, jongeren vormen een bijzondere doelgroep omdat bij hen de regelmaat van kerkgaan en aanwezig zijn in de erediensten hapert of ontbreekt.

Voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool is tijdens de morgendienst kindernevendienst in de consistorie en een van de zalen van bijgebouw “De Ark” (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8). Voor de allerkleinsten is tijdens de morgendienst kinderoppas in een andere zaal van “De Ark”.

Gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen (en anderen) kunnen de diensten beluisteren via de kerktelefoon of via de kerkomroep.

Vorm
De eredienst krijgt vorm door de liturgie. Aanvangslied, Votum en Groet en het Klein Gloria vormen de aanhef van een samenzijn in Gods Naam; voorbereiding in de vorm van gebed om vergeving, woord van genade en leefregel (geboden) brengen de gemeente bij de opening van de Bijbel en het lezen en overdenken van het gelezen Bijbelgedeelte.
Liederen en muziek begeleiden en omlijsten het gesproken woord in uitleg en verkondiging en de zegen aan het slot van de dienst bevestigt Gods belofte van trouw in de tijd die vóór ons ligt.

Verbindingen
- preekvoorziening: de preekvoorziener maakt het overzicht van alle erediensten van een kalenderjaar (preekrooster). Dit overzicht wordt vastgesteld door de kerkenraad.
- organisten: zorgen voor muzikale begeleiding en invulling tijdens de ere-
diensten. Liederen uit Liedboek, Evangelische Liedbundel e.a.
- kosters: zorgen dat het kerkgebouw voor de erediensten geopend, verlicht en verwarmd is.
- afkondigingen: tijdens de erediensten worden pastorale mededelingen,
- actuele berichten over kerk / gemeente, doelen van collectes meegedeeld. Deze worden samengesteld in overleg met predikant.
- liturgie/beamer: in bijzondere diensten wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie of de beamer met vermelding van liederen, lezingen etc.
- koffiedrinken/ boekentafel: gelegenheid elkaar te ontmoeten en toerusting via christelijke literatuur, jeugdboeken, boeken over opvoeding etc.
- liturgiecommissie: bereid bijzondere diensten voor zorgt dat er gemiddeld één maal per maand een muzikale invulling is(koor, combo, muzikaal etc.) en verzorgd het rooster voor de organisten.

Streven
- komen tot het samenstellen van een geluidsteam/beamerteam met het oog op gebruik van audiovisuele hulpmiddelen

Evaluatie
Mogelijkheid van preekbespreking (wordt nauwelijks benut) Wel evaluatie van bijzondere en gezamenlijke diensten. In bijv. jeugddienstcommissie wordt elke voorgaande jeugd- of kinderdienst besproken.

Werkplan 2015-2020
- Samenstellen en vaststellen overzicht muzikale aanvullingen eredienst
- Bezinning over middagdienst.

3.1.2. Jeugddienstcommissie
Kernwoorden
Bijzondere dienst, eigen dienst, kinderen, jongeren, samenwerken, uitleg, muziek.

Inleiding
De jeugddienstcommissie houdt zich bezig met het organiseren van 4 jeugddiensten per jaar voor alle jeugd in de gemeente. Elke dienst is afgestemd op een bepaalde doelgroep van kinderen/ jongeren in de kerk..
Elke dienst heeft haar eigen karakter en is afgestemd op de desbetreffende leeftijdcategorie. Tijdens deze diensten wordt gebruikt gemaakt van bijv. een beamer presentatie, optreden van een jeugdkoor op uitnodiging of bijv. een muziekgroep, een eigen gelegenheidskinderkoor, voordrachtjes enz. Er wordt geprobeerd om de jeugd zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de dienst.

Doelstelling
Wij zien het jeugdwerk als onderdeel van de toekomst van de kerk. De gemeenteleden en ambtsdragers van de toekomst zitten nu nog op de kindernevendienst, catechese enz. De jeugd is de bouwsteen van de kerk van de toekomst.
Wij zien het dan ook als taak en roeping om deze jonge bouwstenen te koesteren en te bewaren.

Onderlinge contacten zijn een belangrijke stimulans om de kerk te blijven bezoeken. Wij willen kinderen en jongeren leren op hun eigen wijze in God te geloven.

Dit zijn een aantal punten die een belangrijke plaats innemen in de diensten:
- De jeugd laten kennismaken met God
- Een thema over geloof verder uitwerken in begrijpelijke taal voor de jeugd
- Jongeren laten inzien dat geloven leuk is d.m.v. muziek en liederen die hen aanspreekt.
- De jeugd te betrekken in de dienst of met de voorbereiding.
- Dat de dienst ook voor volwassenen de moeite waard is om te komen.

Doelgroep
Jongeren van 4 t/m 18 jaar in onze gemeente maar ook buiten de gemeente zoals niet kerkelijke kinderen of kinderen van de basisschool.

Vorm
De jeugddienstcommissie bestaat uit 3 leden, de jeugdouderling en de predikant, en komt voorafgaande aan een jeugddienst 1 keer samen om te vergaderen.
Verder worden ideeën, liturgie, presentaties thuis uitgewerkt en via de mail besproken.
Er wordt geprobeerd de thema’s op ludieke wijze te presenteren zoals o.a met de beamer, voordrachtjes en presentjes.

We gebruiken geen methode voor de diensten maar verzinnen dit zelf en zoeken onze informatie via internet e.a. bronnen.
Met de predikant samen worden de thema’s besproken en verdere liturgie ingevuld met passende schriftlezing en liederen.

Verbindingen
- de predikant, indien mogelijk aanwezig tijdens de vergaderingen.
- kindernevendienst, om kinderen te betrekken in de jeugddienst dmv verhaal, koortje en afscheid.
- catechese, om jongeren uit te nodigen mee te denken over thema’s en invulling van de dienst.
- Basisschool: liederen die op de basisschool geleerd worden, verwerken we in de jeugddiensten.

Streven
Voor de komende 4 jaar:
- Bij elke vergaderingen eenmalig 1 a 2 jeugdleden uit te nodigen om mee te werken. Dit zal gebeuren door persoonlijke uitnodiging van de jeugdouderling zodat de kans dat ze inderdaad mee willen werken groter is. Het lukt ons namelijk al een aantal jaar niet om vaste jeugdleden te vinden.
- Bij elke vergadering de inbreng van de betreffende doelgroep behandelen. Hetzij persoonlijk, hetzij schriftelijk.
- De jeugd waarvoor de dienst gehouden wordt in de kerk te behouden, door in elke jeugddienst een onderwerp aan te snijden wat hen aanspreekt. Met daarbij ook een andere vorm van muziek te hebben dan tijdens de gebruikelijke erediensten. Bijvoorbeeld een kinderkoor, muziekgroep en/of internetfilmpjes.

Evaluatie
Er wordt na een jeugddienst op de eerstkomende vergadering geëvalueerd over hoe de dienst verlopen en ervaren is.
We proberen om ook aan andere gemeenteleden en jeugd te vragen naar hun mening.
En hier waar mogelijk rekening mee te houden in een volgende jeugddienst.

3.1.3 Kindernevendienstcommissie
Kernwoorden
Toekomst, aandacht, ontwikkeling, identiteit, basis, veiligheid, geborgenheid, stimuleren.

Inleiding
De kindernevendienstcommissie organiseert de kindernevendiensten. Dit zijn diensten speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Deze diensten worden gehouden tijdens de verkondiging, in een aparte ruimte. Er zijn twee leeftijds- categorieën, groep 1 t/m 4 van de basisschool en groep 5 t/m 8, zodat de verhalen zoveel mogelijk aansluiten bij de leeftijd.
Tijdens de nevendienst wordt door de leiding een bijbelverhaal gelezen/verteld, waarna erover nagepraat/nagedacht wordt. Eventueel wordt er een passend spel gespeeld en/of een verwerking gemaakt.

Doelstelling
Wij vinden het van groot belang om kinderen in de kerk genoeg aandacht te geven. Dit belang heeft vooral met de toekomst te maken, de 'moeilijke' fase die nog moet komen, nl de puberteit. Juist in de kinderjaren kan een basis gelegd worden om kerkverlating te voorkomen. We moeten streven naar een situatie dat kinderen een positieve associatie krijgen of houden met de kerk en de zondagse kerkdienst. Kindernevendienst is hier een belangrijk middel voor. Om dit doel te bereiken streven we naar het volgende:
- Wij maken tijdens de nevendienst het Woord van God aan de kinderen bekend, op hun eigen niveau, om zodoende een bijdrage te leveren aan hun geloofsontwikkeling.
- Kinderen voelen zich veilig en geborgen in de kerk en bij de knvd en mogen zichzelf zijn.
- Ook de leiding weet waar zij terecht kan met vragen en problemen en weet zich ook gesteund door elkaar, de jeugdouderling, de kerkenraad en de predikant.

Vorm
Zoals hierboven beschreven, is er tijdens elke eredienst knvd. Kinderen ontvangen 1 week voor hun 4e verjaardag een persoonlijke uitnodiging. Er is bewust gekozen voor deze leeftijd, omdat kinderen dan ook naar school gaan. De leiding van de knvd maakt gebruik van de methode "Vertel het Maar", om de dienst voor te bereiden.
Dit is een zeer complete methode met verschillende bijbelverhalen, vertellingen, spelletjes, verwerkingen en een kleine bijbelstudie per week voor de leiding. Kinderen worden hierdoor gestimuleerd en uitgedaagd om op een begrijpelijke en aanstekelijke manier met de bijbel en het geloof om te gaan.

De leiding van de kindernevendienst bestaat uit verschillende gemeenteleden. Per groep zijn er 2 personen leiding. De een is verantwoordelijk voor de voorbereidingen voor de verwerking en voor de vertelling, de ander helpt en assisteert waar nodig.
De leiding komt 3 keer per jaar bijeen om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen wordt de afgelopen periode geëvalueerd. Knelpunten/moeilijkheden worden besproken en waar mogelijk opgelost. Tijdens die vergaderingen is het fijn om als leiding bij elkaar te zijn en met elkaar projecten voor te bereiden. Elk jaar wordt er een Kerstproject voorbereid en of een Paasproject of een Pinksterproject.
De informatiebijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit ‘Vertel het maar’ zullen door de voorzitter tijdens de vergaderingen of via e-mail onder de aandacht worden gebracht, zodat belangstellenden deze kunnen bezoeken.
Nuttige informatie (bijv. vanuit een informatiebijeenkomst, bezoek aan een andere kerk/knvd, internet) wordt via e-mail of tijdens de vergaderingen uitgewisseld, zodat we onze kennis en deskundigheid kunnen uitbreiden.

Verbindingen
De voorzitter van de kindernevendienst is aanspreekpunt voor de jeugdouderling, kerkenraad en predikant. Tijdens gezamenlijke diensten wordt er samengewerkt met de kindernevendienstleiding van de andere gemeente.

Streven
Voor de komende 4 jaar:
- We behouden de grote groep kinderen die op dit moment naar de beide groepen van de knvd komt.
- We zetten de knvd voort op de manier waarop we nu werken. D.w.z.: we blijven de methode ‘Vertel het maar’ gebruiken, de leiding is vrij om de knvd op zijn/haar manier in te delen (knutselwerkje, kringactiviteit, gesprek, lied, etc.), we verzorgen de projecten tijdens feestdagen.
- We vinden het belangrijk dat de kinderen bij het verlaten van de knvd een bijbel of een Bijbels dagboek als geschenk meekrijgen.

Evaluatie
Tijdens de vergaderingen bespreken we wat we tijdens de knvd tegenkomen en bekijken we of we nog steeds goed op weg zijn om onze doelen te verwezenlijken.

3.2. Het Pastoraat
Kernwoorden
Ontmoeting, relatie, bewogenheid, meeleven, toewijding en dienst aan elkaar.
Inleiding
Voor het (organiseren van het) pastoraat is geen commissie gevormd. De gehele gemeente moet in wezen in meer of mindere mate bezig zijn met het pastoraat.
Pastoraat is het ontmoeten van elkaar en bijstaan in de naam van Christus. Dit contact kan op velerlei wijzen tot stand komen: in de vorm van een pastoraal gesprek of bezoek door predikant, wijkouderling of wijkbezoeker of in contacten met jongeren via social media. Pastoraat richt zich op alle groepen van de gemeente. In brede zin is pastoraat ook een bediening van gemeenteleden naar elkaar als ook naar bepaalde doelgroepen. Pastoraat houdt ook in: contact met gezinnen, alleenstaanden, rand- of buitenkerkelijken die hier niet zelf om vragen. De kerkenraad stuurt aan: vanuit haar visie, met als doel een samenhangend geheel van pastorale zorg te bieden.

Doelstelling
Pastoraat is het cement van de gemeente. Het gaat om de ontmoeting met de ander, als pastor samen-op-lopen in tijden van pijn, nood, verdriet, vreugde in het dagelijks leven, in het perspectief van Gods samenzijn met mensen. Pastoraat is dienstbaar zijn: in contact met de pastor leert de pastorant zelf stappen zetten in het omgaan met situaties van moeite en zorg. Dat vraagt een respectvolle manier van betrokken zijn, vanuit Gods wens dat wij elkaar liefhebben zoals onszelf.
Daarom zijn de functies van pastoraat: samenbinden, ontmoeting (contact) en relatie, toewijding, bewogenheid en meeleven.

Doelgroep
De gehele gemeente, niemand uitgezonderd. Vooral de mensen aan de rand van de gemeente en hen die bijzondere steun nodig hebben zoals zieken, ouderen en jeugd. Soms kunnen ook mensen buiten de gemeente bediend worden vanuit een specifieke relatie of vanuit een speerpunt vanuit de gemeente.

Vorm
Pastoraat laat zich niet beperken tot één vorm of plaats. Het vindt plaats overal waar contact tussen mensen plaatsvindt. Voorbeelden zijn het huisbezoek, pastorale bezoeken, kringen, catechisaties, samenkomsten, vriendschappelijke contacten, specifieke acties (Meimarkt) en toevallige contacten op straat of via internet.

Verbindingen
Pastoraat staat niet op zichzelf, maar heeft de volgende belangrijke verbindingen met het overige gemeentewerk:
- Kringenwerk – het contact in een kring is vaak langdurig en intensief. Het biedt veel gelegenheid tot pastorale zorg aan elkaar en aan wie men zich verbindt.
- Jeugdwerk – de aandacht en zorg voor jongeren en jeugd wordt gestimuleerd in allerlei activiteiten waarbinnen de jeugd en jongeren zichzelf kunnen zijn en een eigen plek kunnen creëren in de gemeente.
- Diaconaat – het omzien naar de ander en daarin het specifieke bieden van hulp ligt pal naast de toewijding, bewogenheid en meeleven van het pastoraat. Ze gaan niet zonder elkaar.
- Toerusting – door het contact vinden tevens leermomenten plaats waarbij van elkaar geleerd kan worden. Binnen toerusting ontstaan pastorale systemen als vanzelf.
- Eredienst – binnen de erediensten vinden vele contacten plaats. Centraal staat echter de pastorale inhoud van de woordverkondiging en het samen aanbidden, vieren en lofprijzen.
- Kerkenraad-smal – De verantwoordelijkheid voor het pastoraat ligt bij uitstek bij de ouderlingen, wijkbezoekers en de predikant. Zij zorgen voor aansturing, planning en gestalte van het pastoraat in de gemeente (huisbezoeken) en eventueel daarbuiten.

Streven
Voor de komende vier jaar
- Het behouden van de huidige standaard van contacten én het uitbreiden hiervan naar met name randkerkelijken en jongeren.
- Zicht krijgen op mensen met pastorale gaven in de gemeente en het vervolgens inzetten in actieve en doelgerichte vormen van het pastoraat. (wijkbezoekers)

Evaluatie:
Op Kerkenraad-smal bespreken wijkouderlingen, wijkbezoekers en predikant twee maal per jaar de bijzonderheden van de pastorale contacten.
In bijzondere situaties wordt in onderling overleg tussen wijkouderling en predikant besproken en besloten welke stappen in pastorale zorg wenselijk zijn.
Werkplan 2015-2016
- De wijkouderlingen en wijkbezoekers maken onderling afspraken over verdeling van het aantal te bezoeken adressen in de wijk.
- De wijkouderlingen en wijkbezoekers spreken ook af wie met welke gemeenteleden pastorale contacten zal aangaan.
- In wijk 5 zijn de scriba – vanwege het ontbreken van een wijkbezoeker - en de wijkouderling actief. Zij hebben samen de pastorale zorg in die wijk.
- In bijzondere situaties wordt ook de diaconie betrokken in de pastorale zorg: met name de praktische kant.
- Bijzondere situaties van zorg kunnen door de wijkouderling worden besproken met de preases. Zij samen kunnen besluiten een verzoek bij ds. Westerneng te doen voor een pastoraal bezoek en aandacht.
3.3. Huiskringenwerk
Kernwoorden
Ontmoeting, relatie, bewogenheid, geloofsopbouw en verdieping.

Inleiding
Een Huiskring is een groep van 8-15 personen, die samenkomt bij een gastgezin thuis om elkaar beter te leren kennen en te groeien in geloof. Dat doet de groep door rond een bepaald thema in gesprek te gaan met elkaar, aangestuurd door een gespreksleider.

Doelstelling
Huiskringen zijn een vorm van gemeente zijn in kleinere groep, waarin de volgende zaken een belangrijke plaats innemen:
- Steeds verder groeien in de relatie tot Jezus Christus in een houding van toewijding.
- Omzien naar elkaar, maar ook het leren en begrijpen van de ander.
- Dienstbaarheid aan de ander in de gemeente, maar ook buiten de gemeente.
- Betrokkenheid en bewogenheid bij mensen die zich “aan de rand” van de gemeente bevinden.
Daarom zijn de functies van de Huiskringen: samenbinden, ontmoeting en relatie, verdieping, elkaar aanscherpen en opbouwen.

Doelgroep
De gehele (volwassen) gemeente, niemand uitgezonderd. Vooral de mensen die aan de rand van de gemeente zitten en de nieuwkomers in de gemeente zijn belangrijk. Zij kunnen juist in de Huiskringen een plek vinden waar iemand zich wat van hen aantrekt en worden niet door de grote groep van een eredienst overvallen.

Vorm
De Huiskringen komen één keer in de twee of drie weken samen rond een bepaald thema in een groep van 8-15 mensen. Als de groep te groot wordt, kan een nieuwe groep gevormd te worden, bij voorkeur met een deel van de deelnemers van de “oude” groep. De voorkeur is ook dat gespreksleiders uit de Huiskringen zelf komen.
Nieuwe gespreksleiders worden voorgesteld door kerkenraad, predikant of gespreksleiders. De nieuwe gespreksleiders dienen goed te kunnen luisteren, bruggen tussen deelnemers te kunnen bouwen en indien nodig goed een gesprek te kunnen sturen.

Verbindingen
De Huiskringen staan niet op zichzelf, maar heeft de volgende belangrijke verbindingen met het overige gemeentewerk:
- Pastoraat – in de Huiskringen heeft pastoraat een spilfunctie. Het kan echter zo zijn dat bepaalde pastorale hulp te ver gaat voor de Huiskringen. De gespreksleider heeft de taak door te verwijzen naar de predikant of een pastoraal team, uiteraard in overleg met de deelnemer.
- Diaconaat – omzien naar de ander is voor de Huiskringen van belang. Daarom dat het plaatselijke diaconaat een beroep kan doen op de Huiskring-leden om zich in te zetten voor het diaconaat.
- Toerusting – doordat de Bijbel een centrale plaats inneemt bij de inhoud van een Huiskring-bijeenkomst, worden mensen toegerust tot enthousiaste volgelingen van Jezus Christus. De gespreksleiders kunnen worden toegerust door de kerkenraad om hun taak in de groepen te vervullen.

Streven
Voor de komende vier jaar
- Via de Huiskringen komen er 10 nieuwe, onkerkelijke of randkerkelijke, mensen bij de gemeente.
- Er zitten 100 mensen van de gemeente in een Huiskringen over 5 jaar

Evaluatie
De Huiskring deelnemers evalueren jaarlijks hun ervaringen met dekring door middel van een enquête.
De gespreksleiders, predikant en een lid van de kerkenraad evalueren jaarlijks het effect van de Huiskringen. Dit is vooral af te meten aan het enthousiasme van de deelnemers in de gemeente en de groei van het aantal deelnemers. Daarnaast wordt de uitvoering van het werkplan besproken.

Werkplan 2015-2020
- De kringen komen elke drie weken bijeen.
- Aan het begin van het seizoen (september) vindt er een informatieavond plaats voor mensen die belangstelling hebben om aan een Huiskring deel te nemen.
- Halverwege het seizoen (januari) organiseren de Huiskringen een bijzondere eredienst.
- Aan het einde van het seizoen (juni) worden alle mensen in de gemeente uitgenodigd voor de Huiskring barbecue, waarbij ervaringen gedeeld worden of waar ruimte is voor getuigenis.
- Dit jaar bezoeken Huiskring-deelnemers 10 leden van de gemeente, die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken.
- Bij de predikant, de kerkenraad en de deelnemers is bekend wie in de Huiskringenzitten, zodat mensen gericht uitgenodigd kunnen worden. De kerkenraad houdt de lijsten bij.
- De data van de Huiskringen en de adressen van de gastgezinnen met de contactpersonen zullen in het kerkblad worden opgenomen.

3.4. Jeugdwerk
3.4.1. Centrale Jeugdraad
Kernwoorden
Overkoepelend orgaan, overzicht.

Inleiding
De CJR is ontstaan ter ondersteuning van de jeugdouderling om overzicht te houden over alle jeugdactiviteiten en deze goed op elkaar af te stemmen. Door een aantal keer per jaar met afgevaardigden uit alle jeugdgroepen, zouden activiteiten beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Doel
• Overzicht hebben/houden over wat er speelt binnen alle jeugdgroepen.
• Verbetering m.b.t. afstemming van activiteiten van verschillende jeugdgroepen.
• Met jeugdwerkers onderling naar oplossingen zoeken als er problemen zijn.

Doelgroep
Jeugdouderling is voorzitter, penningmeester en secretaris.
Daarnaast elke vergadering een afgevaardigde van elke jeugdgroep of via mail/telefoon inbreng van elke jeugdgroep. Deze afgevaardigde mag elke vergadering iemand anders zijn, waardoor de belasting voor de betreffende leiding klein blijft.

Vorm
De CJR vergadert wanneer zij denkt dat dit nodig is. Dit komt meestal uit op 2 of 3 keer per jaar. Dan komen de financiën aan bod en wordt besproken hoe het in elke jeugdgroep gaat. Knelpunten, uitgaven en data worden besproken, zodat er geen activiteiten van verschillende groepen op dezelfde dag gepland worden. Door deze vergaderingen blijft elke groep op de hoogte van wat er in de andere groepen speelt.
Er wordt van de afgevaardigden verwacht dat zij hetgeen besproken is, terugkoppelen naar hun eigen groepen.

3.4.2 .Crèche
Kernwoorden
Opvang, 0-4 jaar

Inleiding
In onze gemeente zijn veel jonge gezinnen. Door tijdens de ochtend erediensten opvang aan te bieden voor 0 tot 4 jarigen, krijgen deze gezinnen de gelegenheid om als gezin deel te nemen aan de wekelijkse kerkgang.

Doelstelling
Een veilige en vertrouwde omgeving bieden voor 0 tot 4 jarigen.

Vorm
In een aparte ruimte in “De Ark” is elke zondagochtend vanaf 9.15 uur leiding aanwezig om de kinderen en ouders op te vangen. Deze ruimte is voorzien van veilig speelmateriaal (groot en klein), aansprekende leesboekjes, verschoonmogelijkheid, wipstoeltjes en een grondbox.
Ouders brengen hun kind(eren) hier, zetten een rugzakje met persoonlijke verzorgingsspullen neer en verlaten vervolgens de ruimte. Na de eredienst halen de ouders hun kin(eren) weer op.
De leiding ziet erop toe dat alle kinderen in de ruimte blijven en zich vermaken.
Mochten er problemen zijn of spullen nieuw aangeschaft moeten worden, dan neemt de voorzitter van de crèche contact op met de jeugdouderling en wordt er samen gezocht naar een oplossing.

Streven
- Deze vorm behouden.
- Genoeg leiding behouden.

Evaluatie
Minstens eens per jaar is er overleg tussen de voorzitter en de jeugdouderling om de gang van zaken te bespreken.

3.4.3 Catechese
Kernwoorden
God, jongeren, relatie met God en met elkaar, Bijbel, ontdekken, leren

Inleiding
Alle 12-18 jarigen van onze gemeente krijgen persoonlijk een uitnodiging om deel te nemen aan de catechese. De uitnodigingen worden verspreid door de jeugdouderling. De catechese avonden worden begeleid door een predikant. In overleg worden de data vastgesteld.

Doelstelling:
- Dat jongeren leren ontdekken wat een persoonlijke relatie met God is, wat dit betekent en meer biedt dan ‘gewoon leven’.
- De mogelijkheid bieden voor praktische vragen, nadenken en samen praten over het geloof en de Bijbel.
- Catechisatie is een aanvulling op de Christelijke opvoeding die jongeren thuis krijgen.

Vorm
Elke 14 dagen is er catechisatie in de consistorie. Deze bijeenkomsten duren ongeveer 45 – 60 minuten. Afhankelijk van het aantal bezoekers, worden er groepen ingedeeld op leeftijd. De Bijbel staat centraal tijdens deze avonden. De concrete inhoud van de bijeenkomst wordt aangeleverd door de dominee.

Verbindingen
- Jeugdouderling: De jeugdouderling is zo mogelijk aanwezig bij de catechisatie en fungeert als tussenpersoon tussen de tieners, ouders en predikant.
- Kerkenraad: Elk seizoen bezoekt een ander lid van de kerkenraad de catechisatiegroepen en brengt van zijn/haar ervaringen verslag uit op de kerkenraad.

Streven
- Het behouden van voldoende catechisanten om catechese te kunnen blijven geven.
- Onderzoek naar mogelijkheden en eventueel opstarten van catechisatie voor 18+.

Evaluatie
Aan het eind van elk seizoen vindt er een evaluatie plaats tussen predikant, jeugdouderling en kerkenraad. De mening van catechisanten en ouders wordt ook gevraagd. Op basis van deze uitkomsten wordt besloten hoe het volgend seizoen ingevuld gaat worden.

3.4.4. Catechese 18+
Dit onderdeel is op het moment van het schrijven van dit beleidsplan in ontwikkeling. We gaan onderzoeken of hier vraag naar is en of hier aanbod voor is. Deze catechese is bedoeld als overbrugging tussen de jeugdcatechese en belijdeniscatechese.

3.4.5. Belijdeniscatechese
Als vervolg op de hiervoor genoemde mogelijkheden om catechese te volgen wordt elk jaar door de kerkenraad de mogelijkheid geboden voor hen die verlangen om Jezus te volgen en daarvan persoonlijk getuigenis (belijdenis doen) willen afleggen, belijdeniscatechese te volgen. In de huidige vacante situatie wordt jaarlijks in de periode augustus/september een oproep gedaan in het kerkblad en bestaat de mogelijkheid belijdeniscatechese te volgen gedurende het komende winterseizoen. Voor het seizoen 2015-2016 hebben zich enkele gemeenteleden aangemeld.

3.5. Tienerkerk
Kernwoorden
Tieners, geloof, groepsvorming, discussie, mening, creativiteit.

Inleiding
De tienerkerk is in het leven geroepen om te voldoen aan de vraag naar een vervolg op de kindernevendienst.

Doel
Een bijeenkomst houden in het kader van geloof en Bijbel, die aansluit bij de belevingswereld van de tieners en vooral waar de tieners met elkaar een groep kunnen vormen. Dit met het achterliggend idee dat ze als groep elkaar bij de kerk en het geloof betrokken kunnen houden.

Doelgroep
12- tot 18-jarige tieners van eigen gemeente.
12- tot 18-jarige tieners van andere gemeentes zijn van harte welkom, net als niet-kerkelijke vrienden/vriendinnen.
Zolang er geen aanbod is voor 18+, is deze leeftijdscategorie ook van harte welkom bij de tienerkerk.

Vorm
Eens in de 14 dagen een bijeenkomst voor een groep tieners. Afhankelijk van de aantallen tieners en leeftijden, wordt de groepsindeling gemaakt door de leiding. Om de tieners nog wel betrokken te laten zijn bij de eredienst, wordt gestart op de galerij van de kerk. Na het begin van de dienst te hebben bijgewoond, gaan de tieners en de leiding met elkaar naar beneden en naar hun eigen ruimte. Daar gaat eerst een spaarpotje rond voor een goed doel. Dit doel kan per seizoen verschillen. Er wordt de tieners iets te drinken aangeboden en dan gaan ze aan het programma beginnen. Het programma bestaat uit uitgewerkte thema’s van JOP of Youth for Christ. De leiding is vrij om de thema’s naar eigen inzicht te kiezen, aan te passen en te verwerken.
Er worden ervaringen en ideeën besproken over uiteenlopende onderwerpen. Er wordt gekeken wat de Bijbel erover zegt en hoe je dat kan toepassen in het dagelijks leven. Ook wordt er gezongen, meestal met YouTube of met begeleiding van gitaar. Internetverbinding is zowel voor de uitwerking van de thema’s als voor de liedjes erg belangrijk.
De leiding van de Tienerkerk bestaat uit leden van onze gemeente. Per Tienerkerk bijeenkomst wordt door 2 personen leiding gegeven. De leiding komt ongeveer 2x per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Naast de Tienerkerkbijeenkomsten probeert de leiding ook minstens 2x per jaar een uitje te organiseren met alle tieners. Dit is bedoeld om de groepsbinding te stimuleren en om de oudste en jongste groep met elkaar in speelse sfeer elkaar beter te leren kennen. Daarbij leren de tieners de leiding (en andersom) elkaar ook op een andere manier kennen. Wellicht neemt dit onbedoelde grenzen/vooroordelen weg, waardoor de tieners zich nóg meer op hun gemak voelen.

Verbindingen
• Tieners uit diverse gemeentes zijn van harte welkom om deel te nemen aan de Tienerkerk. Ook niet-kerkelijke tieners zijn van harte welkom.
• Er is ook verbinding met de kindernevendienst. We proberen een soepele overgang te creëren door aan het eind van het seizoen al een keer Tienerkerk te houden in nieuwe samenstelling. Dus dan worden alle groep 8-ers uitgenodigd om te komen kijken bij de tienerkerk. Zo is het na de zomervakantie niet meer helemaal nieuw en vreemd.
• Via de jeugdouderling heeft de Tienerkerkleiding contact met de kerkenraad.

Streven
• Tieners betrokken houden bij het geloof en kerkgang.
• Seizoen 2016-2017 starten in de nieuwe zolderruimte boven de zalen. De ruimte echt voor tieners inrichten en dat het voor hen ook het gevoel van welkom en ‘eigen’ geeft.
• Altijd goed werkende internetverbinding.
• Aan het eind van elk seizoen een doorschuif-tienerkerk houden voor beide groepen.
• Seizoen 2016-2017 starten met een aanbod als vervolg op de Tienerkerk, voor de doelgroep 18+. Leiding van deze groep hoeft niet te komen uit de leiding van de Tienerker, maar de leiding Tienerkerk vindt het wel noodzakelijk dat dit vervolg er komt.

3.6. Diaconie
Inleiding
In navolging van Jezus is onze gemeente geroepen tot hulp aan en tot omzien naar mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Deze dienst van barmhartigheid en gerechtigheid is de basis waaraan het diaconaat zijn doelstellingen en taken ontleent.

Visie
De diaconie heeft als visie het continueren van het diaconale werk binnen de Gereformeerde Kerk Krabbendijke, enerzijds in de eigen gemeente door middel van DWEG (dit betekent diaconaal werk eigen gemeente= het financieel ondersteunen van mensen d.m.v. renteloze leningen of giften ), en anderzijds een zo goed mogelijk
collectebeleid te voeren waarin nationale en internationale goede doelen en projecten financieel ondersteund worden vanuit onze gemeente d.m.v. collecten en giften.
Getracht wordt alle doelen te toetsen naar christelijke waarde enerzijds en CBR/ANBI keurmerk anderzijds.
Tevens wordt een balans gezocht collecten te houden voor “eigen” kerk, zending, jeugd en onderhoud van de pastorie.

Taken
Taken en activiteiten van de diaconie:
*Het ondersteunen van de gemeente bij het uitvoeren van haar diaconale taak.
*Het vormen, uitvoeren en beheersen van beleid met betrekking tot diaconale werken.
*Waar nodig het concreet bieden van diaconale steun, op praktisch en/of financieel vlak, persoonlijk of algemeen, binnen de gemeente of daar buiten zonder aanzien des persoons.
*Beheer van de financiële middelen van de diaconie.
*Financiële administratie met betrekking tot collecten en giften.
*Beheer en distributie van collectemunten.
*Opstellen van het collecterooster.
*Acties voor diaconale doelen formuleren, vormgeven en uitvoeren, waaronder;
*Vaststellen ACD doelen;
*Inspelen op actuele noden en rampen;
*Actie schoenendoos.
*Het beschikbaar stellen en distribueren van kerkdiensten via de kerktelefoon en geluidsdragers zoals CD's.
*Organiseren van de auto-ophaaldienst voor mensen die afhankelijk zijn van derden voor vervoer naar de kerk.
*Organiseren van de bloemendienst.
*Organiseren van de kascontrole met betrekking tot de administratie van de kerk.
*Het persoonlijk afgeven van de Filippus dagboekjes bij ouderen en langdurig zieken in de gemeente.

Doelstellingen 2015-2020
Beter beeld krijgen van diaconale nood binnen de eigen gemeente en daarbuiten
Context:
Binnen de gemeente is er diaconale en/of niet-diaconale nood. Veel mensen zullen dit niet gemakkelijk ventileren naar de omgeving c.q. de diaconie. Om deze problematiek inzichtelijker te maken zal er meer overleg en onderzoek gedaan moeten worden.

Visie (lange termijn):
Een beter zicht verkrijgen en handhaven met betrekking tot de diaconale en niet-diaconale nood binnen de kerkelijke gemeente en daarbuiten.

Afbakening:
Er is bewust voor gekozen het werkgebied in deze fase te beperken tot de diaconale nood binnen de kerkelijke gemeente zelf. Mocht blijken dat de nood binnen de gemeente en de mogelijke acties beperkt zijn, dan zal bij de evaluatie gekeken worden of het onderzoek eventueel wordt uitgebreid naar de burgerlijke gemeente in het algemeen.

Criteria:
De diaconie moet voldoende tijd en middelen hebben om de beoogde resultaten te kunnen realiseren. Bij dringende zaken en ontwikkelingen (binnen of buiten de gemeente) die de aandacht van de diaconie opeisen, kunnen prioriteiten veranderen.

3.7. Zending
Kernwoorden
Zending, evangelisatie, relatie naar gemeente toe/ betrokkenheid van gemeente.

Inleiding
De ZWE-commissie richt zich namens de gemeente op structurele steun aan verschillende langlopende projecten. Dit zijn projecten waar leden van de ZWE-commissie zijn geweest en persoonlijke contacten hebben opgebouwd. Jaarlijks worden deze projecten met een vast bedrag gesteund. Contacten worden onderhouden door nieuwsbrieven en/ of e-mail. Momenteel worden de volgende projecten op deze manier gesteund:
- Albanië, ALO!MIK (analfabetenproject)
- Papua (weeshuis)
- Stichting de Figurant, specifiek het project Amacet
Verder draagt de commissie jaarlijks bij aan de landelijke Kerk in Actie en ze werkt mee aan verschillende activiteiten in de gemeente en daarbuiten.

Doelstelling
De gemeente is geroepen tot getuigenis en dienst aan alle mensen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn geraakt. We worden als gemeente daarin opgeroepen door de Here Jezus zelf; om in eigen omgeving en elders in de wereld deze opdracht gestalte te geven in woord en daad.

Vorm
De commissie bestaat uit minimaal vijf leden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. De commissie vergadert ongeveer één keer per zes weken, dat komt neer op ongeveer acht maal per jaar.
Tijdens de vergaderingen is een eerste punt bezinning in de commissie rondom zending. Christen zijn is midden in de zending staan. Dit betekent: leven in het contact met hen die zending zijn. Dit is in eerste instantie een individuele roeping en tegelijkertijd een roeping van de gehele gemeente. Uit onze functie is dit ook een groepsproces van gemeenteopbouwwerk.
Willen wij onze gemeente enthousiast maken en actief in zending, dan dienen we verder te kijken dan geld alleen. Geld gaat één richting op, terwijl zending per definitie twee richtingen op werkt. Wij steunen hen en zij leren ons wat geloof en mens-zijn is vanuit hun context. De commissie concentreert zich niet alleen op geldinzamelingsactiviteiten, maar juist ook op het persoonlijk contact met de projecten, waardoor echte betrokkenheid ontstaat. De commissie probeert ook de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk te vergroten door ervaringen te delen.

Verbindingen
De ZWE-commissie heeft verbindingen met de kerkenraad. Er wordt jaarlijks een jaarverslag gemaakt, dat naar de kerkenraad gaat, met eventueel mondelinge toelichting tijdens een kerkenraadsvergadering. Met de diaconie wordt af en toe gezamenlijk een actie gesteund.

Streven
De komende jaren streeft de ZWE-commissie ernaar om:
- de projecten op dezelfde manier te blijven steunen. Dat betekent dat we ons meer gaan richten op acties om geld in te zamelen, zodat inkomsten en uitgaven meer in balans komen.
- Verdiepen van onze kennis van de verschillende projecten door persoonlijk contact met de leiders van de projecten en zo mogelijk het opzoeken van projecten.
- Betrokkenheid van de gemeente vergroten door in ieder kerkblad een stukje te schrijven over een project of een nieuwsbrief af te drukken en presentaties te houden in de kerk.
- Doorgaan in het ons bezinnen op zending, luisteren naar onze roeping.

Evaluatie
Aan het begin en eind van elk seizoen een interne evaluatie: wat hebben we gedaan/ bereikt en wat gaan we doen.
Eén keer per jaar verslag uitbrengen aan de kerkenraad.

Werkplan 2015-2016
Activiteiten om geld te werven: culinair avondje/ etentje organiseren voor gemeenteleden, Meimarkt. Verder oriënteren op mogelijkheden voor het organiseren van een werkvakantie bij een project. We streven ernaar activiteiten te organiseren die 2-ledig zijn, dus met als doel geld op te halen én gemeentebinding.

3.8 Beheer
Kernwoorden
Werven en beheer financiën, beheer en exploitatie van gebouwen, onderhoud, administratie, arbeidsvoorwaarden.

Inleiding
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en de financiën in de breedste zin van het woord. De enige uitzondering zijn de gelden van de van de diaconie. Diverse commissies hebben hun eigen doelgebied en beheren ook hun eigen financiën. Deze commissies leggen jaarlijks verantwoording af via een hun jaarrekening.

De algemene financiën van de kerk vallen direct onder haar beheer en als zodanig bezit zij een eigen rechtspersoonlijkheid waarmee zij recht van handelen heeft voor de materiële zaken. Daarbij opereert zij binnen de grenzen van de, door de Kerkenraad, goedgekeurde begrotingen en of goedgekeurde budgetten en is zij gebonden aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de kerkorde van de PKN.

Onder haar beheer valt het:
- werven en beheren van de financiële middelen van de kerk
- beheren van de gebouwen (zorg voor exploitatie en onderhoud)
- personele aangelegenheden (arbeidsvoorwaarden gesalarieerde medewerkers en vrijwilligers)
- administratie van de kerk (Ledenadministratie, financiële administratie en archivering)

De jaarrekening en begroting worden door het college van kerkrentmeesters opgesteld en aan de kerkenraad ter vaststelling voorgelegd aan kerkenraad en gemeente.

Vanwege het belang van de zaken die het college behartigt is het college in de kerkenraad vertegenwoordigd door twee ouderling-kerkrentmeesters. Het college kan wanneer zij dit noodzakelijk acht advies uitbrengen aan de kerkenraad.

Doel:
- Het in goede staat houden van de aan haar toevertrouwde gebouwen en tuinen
- Het genereren van de benodigde gelden en het verantwoord beheren van deze gelden
- Zorgen dat de financiële verplichtingen die worden aangegaan ook worden nagekomen.

Beschikbare middelen:
1. De geldstroom waar de Gereformeerde Kerk Krabbendijke over kan beschikken heeft twee pijlers. Dit zijn de gelden die via de Vaste Vrijwillige Bijdragen en via de collecten binnen komen.
2. Vrijwilligers vormen dan ook een belangrijk middel om de uitgaven te beperken zodat de beschikbare gelden zo doelmatig mogelijk gebruikt kunnen worden.

Zorgen voor de komende jaren:
Door een combinatie te vormen met de Gereformeerde Kerk Yerseke worden de kosten voor een fulltime predikant nu gedeeld. Dit wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen. De kosten voor een eigen predikant, samen met de kosten van gastpredikanten, zorgen voor een negatief resultaat op de begroting. Eén van de middelen om deze problematiek onder de aandacht van de gemeente te brengen is door mee te doen aan de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’.

Duidelijk is dat VVB de afgelopen jaren niet meer is gestegen. Hieruit kan enerzijds geconcludeerd worden dat men, als gevolg van de goede financiële positie en de economische situatie van de afgelopen jaren, geen noodzaak of mogelijkheid zag om deze te verhogen en anderzijds kan ook geconcludeerd worden dat de rek eruit is.

Eenzelfde beeld geven de inkomsten uit de collecten. De standaard collecten geven al een aantal jaren een licht dalende lijn te zien.

Aandachtspunt voor 2016
Financiën
- Gezien het bovenstaande zal het komende jaar in teken staan van het in kaart brengen van de grote overschrijding van de uitgaven als een predikant aan onze gemeente is verbonden. Bij een toegestane predikantsplaats van 70% zou er geen grotere overschrijding moeten zijn dan bij een predikantsplaats van 65%. De plannen van de verschillende commissies zullen getoetst worden op hun financiële haalbaarheid en hun afhankelijkheid van de kerkelijke kas.

Gebouwen
- Voor het groeiend aantal kinderen in onze gemeente is een nieuwe ruimte gebouwd en tevens zal het komende jaar de zolder boven de oude bijgebouwen geschikt gemaakt worden voor gebruik. De verwachting is dat met de toevoeging van deze ruimte er voldoende mogelijkheden zijn voor opvang van onze jongeren tijdens de zondagse erediensten. De Regenboog zal worden afgestoten, waarbij nog nader bepaald zal worden wat hiermee gaat gebeuren.

4. Omgeving en samenwerking
Samenwerking met andere kerken en gemeenten.

4.1. Kerkdiensten en vieringen:
- Kerstnachtdienst 24 december, 21.30 uur
Gezamenlijke dienst van Gereformeerde kerk, Hervormde Kerk en Protestantse Ontmoetingsgemeente in het gebouw van de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat.

- Hemelvaartsdag, 9.30 uur
Gezamenlijke dienst van Gereformeerde kerk en Protestantse Ontmoetingsgemeente in dorpshuis ‘De Meiboom’.

- Vrijdagse Weeksluiting Zorgcentrum Nieulande, 16.00 uur
Dienst bij toerbeurt verzorgd door één van de vier kerken Krabbendijke.

- Vrijdagse Weeksluiting Hof Cruninghe, 16.45 uur
Dienst bij toerbeurt verzorgd door voorgangers uit Oost Zuid – Beveland.

- Gebedsdienst voor de eenheid van de kerken, jaarlijks in de maand januari
Gezamenlijke dienst van Gereformeerde kerk en Protestantse Ontmoetingsgemeente en Hervormde kerk bij toerbeurt in één van de drie kerken.

4.2. Overleg en samenwerking predikanten en kerkelijk werkers
- Waarneming tijdens vakantieperiodes
Afspraken tussen predikanten en kerkelijk werkers van werkgemeenschap predikanten Zuid Beveland Oost
- Pastores Overleg Krabbendijke, tweemaal per jaar
Overleg met pastor van Ter Weel inzake weeksluiting door Gereformeerde kerk, Protestantse Gemeente, Hervormde kerk en Gereformeerde Gemeente Krabbendijke.

4.3. Classis
- Vergadering Classis Goes, viermaal per jaar, Oosterkerk
Ontmoeting en overleg tussen vertegenwoordigers van alle kerkelijke gemeentes in de Classis Goes volgens rooster van afvaardiging.

4.4. Overige
- Gezamenlijk Moderamen, tweemaal per jaar
Overleg tussen moderamina van de Gereformeerde kerk en Protestantse Ontmoetingsgemeente over voorbereiding en evaluatie van gezamenlijke diensten.

- Interkerkelijke Vrouwengroep Krabbendijke, maandelijks
Samenkomst van vrouwelijke leden van de Gereformeerde kerk, Protestantse Gemeente, Hervormde kerk en Gereformeerde Gemeente Krabbendijke.

- School-Kerk overleg; driemaal per jaar.

Overleg tussen Gereformeerde kerk, Protestantse Ontmoetingsgemeente en Hervormde Kerk met Christelijke basisschool ‘De Zevensprong’.

- Overleg kerken en gemeente Reimerswaal
Periodiek Contact tussen de kerkelijke gemeentes en de burgerlijke gemeente Reimerswaal over praktische zaken waarin kerken en gemeente een gemeenschappelijk belang hebben.

- Op uitnodiging van de Hervormde Kerk wordt deelgenomen aan de bijeenkomsten in de Hervormde Kerk tijdens de Stille week.

- Het voornemen bestaat dat de ZWE commissies van de Gereformeerde kerk, de Hervormde kerk en de Protestantse Ontmoetingsgemeente een gezamenlijk project gaan steunen.