DIACONIE IN EEN NOTENDOP

De diaconie bestaat uit 4 leden en geeft hulp aan gemeenteleden, het binnenlands- en het werelddiaconaat.
Binnen de diaconie heeft elke lid een eigen taak.
Deze varieert van het voorzitterschap, secretariaat, penningmeester, kerktelefoon, autodienst, bloemendienst en kerktelefoon.
Deze taken worden elk jaar opnieuw bekeken en eventueel opnieuw verdeeld onder de leden.

Eén keer per maand wordt er vergaderd en worden de collectes worden geteld.
Verder wordt er wordt gesproken over o.a. financiële hulpaanvragen van diverse organisaties en instanties en lopende acties, zoals bijvoorbeeld de schoenendoosactie.

Onze inkomsten komen voor het grootste deel uit de collecten en giften. De collectes vinden in elke eredienst plaats.
De diaconie maakt aan het begin van het jaar een collecterooster wat door de kerkenraad wordt goedgekeurd.
In dit collecterooster wordt er getracht een zo eerlijk mogelijke verdeling toe te passen voor welk doel er gecollecteerd wordt.
Bij het Heilig Avondmaal worden collecten gehouden die afwisselend bestemd zijn voor de zending van de PKN of voor het Werelddiaconaat.
.