PASTORAAT

Enkele alinea's zoals deze in het beleidsplan zijn opgenomen.

Kernwoorden
Ontmoeting, relatie, bewogenheid, meeleven, toewijding en dienst aan elkaar.

Inleiding
Pastoraat is het ontmoeten van elkaar en bijstaan in de naam van Christus.
Dit contact kan op velerlei wijzen tot stand komen: in de vorm van een pastoraal gesprek of bezoek door predikant, wijkouderling of wijkbezoeker of in contacten met jongeren via hyves.
Pastoraat richt zich op alle groepen van de gemeente.
In brede zin is pastoraat ook een bediening van gemeenteleden naar elkaar als ook naar bepaalde doelgroepen.
Pastoraat houdt ook in: contact met gezinnen, alleenstaanden, rand- of buitenkerkelijken die hier niet zelf om vragen.
De kerkenraad stuurt aan: vanuit haar visie, met als doel een samenhangend geheel van pastorale zorg te bieden.

Doelstelling
Pastoraat is het cement van de gemeente.
Het gaat om de ontmoeting met de ander, als pastor samen-op-lopen in tijden van pijn, nood, verdriet, vreugde in het dagelijks leven, in het perspectief van Gods samenzijn met mensen.
Pastoraat is dienstbaar zijn: in contact met de pastor leert de pastorant zelf stappen zetten in het omgaan met situaties van moeite en zorg.
Dat vraagt een respectvolle manier van betrokken zijn, vanuit Gods wens dat wij elkaar liefhebben zoals onszelf.
Daarom zijn de functies van pastoraat: samenbinden, ontmoeting (contact) en relatie, toewijding, bewogenheid en meeleven.